Algemene voorwaarden

 1. Elke bestelling sluit de eenvoudige aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden in, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
 2. De verkoop is slechts tot stand gekomen na schriftelijke bevestiging door de verkoper.
 3. Mondelinge toezeggingen van, of afspraken met vertegenwoordigers of reizigers van de verkoper binden laatstgenoemde niet, tenzij schriftelijk door hem bevestigd.
 4. De werken zullen volgens bestek uitgevoerd worden; wijzigingen zullen onderling tussen koper en verkoper schriftelijk geregeld worden.
  Wijzigingen of meerwerken door de koper/opdrachtgever mondeling bij of tijdens de uitvoering der werken opgedragen zullen in regie aangerekend worden tegen de geldende uurlonen en prijzen van materialen en grondstoffen.
 5. Wanneer na levering of na uitvoering der werkzaamheden afwijkingen met het bestelde of opgedragene, fouten en/of gebreken worden vastgesteld door de koper dan moet deze de vaststellingen binnen de acht dagen na levering of na einde der werkzaamheden schriftelijk en per aangetekende post ter kennis brengen van de verkoper, zonder dat deze vaststellingen oorzaak kunnen zijn van het niet-betalen van de geleverde goederen of uitgevoerde werken. De verplichtingen van de verkoper blijven tot deze zoals opgesomd in volgend artikel.
 6. De verkoper neemt nota van de hem per aangetekende post ter kennis gebrachte afwijkingen, fouten en/of gebreken, zo deze gebeuren binnen de acht dagen zoals vermeld in artikel 5. hierboven.
  De verkoper gaat dan, na overleg met de koper, over tot de herstelling van het geleverde of gepresteerde zonder daar- om noodzakelijk gehouden te zijn het geleverde of gepresteerde in zijn geheel te vervangen.
 7. Op meubilair en installaties, welke geleverd of uitgevoerd werden in openbare dans- en/of drankgelegenheden waar de risico’s van beschadiging door derden voor de hand liggen, wordt geen garantie verleend.
  Vallen eveneens buiten elke vorm van garantiefouten en/of gebreken welke te wijten zijn aan:
  - vochtigheid der muren en of lokalen;
  - het niet regelmatig bewoond zijn van de lokalen;
  - het onkundig behandelen, zoals het aanwenden van slechte of daartoe niet bestemde onderhoudsproducten, het plaatsen van verwarmingsinstallaties op een dichte afstand, het te overvloedig aanwenden van water, enz.;
  - waterschade valt niet onder garantie.
 8. Overschrijden van de levertijd of datum van einde werkzaamheden geeft de koper niet het recht ontbinding van de koopovereenkomst te vorderen noch van zijn betaling geheel of gedeeltelijk te staken.
 9. In geval de verkoper, door overmacht verhindert wordt de installatie op de overeengekomen tijd af te leveren, heeft hij het recht om of de overeenkomst te annuleren of de levering of uitvoering der werken uit te stellen totdat de over- macht zal zijn opgehouden, in dit geval heeft de koper geen enkel recht op schadevergoeding. Onder overmacht is mede begrepen stagnatie in de aanvoer, staking en/of uitsluiting bij de verkoper, diens leveranciers of bij trans- portmiddelen waarmee de installaties of de benodigdheden om de werken uit te voeren plegen vervoerd te worden, stagnatie in het bedrijf van de verkoper door welke oorzaak ook, en in het algemeen alle omstandigheden welke invloed hebben op de aflevering en door de verkoper niet anders dan door buitengewone kosten verhinderd of opgeheven kunnen worden, zulks ter uitsluitende beoordeling van de verkoper.
 10. De verkoper houdt zich het recht voor de bedragen of overeengekomen prijs te wijzigen en aan te passen aan de stijging van zijn inkoopprijzen wanneer deze stijging meer dan 5% zou belopen en te wijten is aan onvoorziene markt- schommelingen of economische gebeurtenissen.
 11. Totdat de koopprijs van de installatie of uitgevoerde werken en alle andere terzake van de levering door de koper aan de verkoper verschuldigde bedragen ten volle zijn betaald, blijft het geleverde eigendom van de verkoper. Voordien mag er niet ten nadele van verkoper en ten gunste van derden over beschikt worden, bv. door verpanden of eigendomsoverdracht als zekerheid.
 12. Alle rekeningen zijn betaalbaar te Meeuwen-Gruitrode op 30 dagen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Op alle facturen niet betaald op de vervaldag zal automatisch en van rechtswege een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd zijn, zonder dat hiervoor een voorafgaandelijke ingebrekestelling nodig is.
  Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, ingeval van nalatige betaling, de koper een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande rekeningen en facturen verschuldigd zijn met een minimum van € 25.
 13. Ingeval de overeenkomst of bestelling door de koper eenzijdig en in haar geheel of gedeeltelijk verbroken of geannuleerd wordt, verplicht de koper er zich toe de schade daardoor in hoofde van de verkoper ontstaan, te vergoeden aan 30% op het algeheel bedrag van de overeenkomst onder voorbehoud van opeising van bedragen conform de door de verkoper reeds uitgevoerde werken.
 14. Voor alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan, zal bij uitsluiting de bevoegde rechter van de woonplaats van de verkoper bevoegd zijn.